Valberedningen

Valberedningen väljs av föreningsstämman på ett år i taget. Valberedningen uppgift är att, till nästkommande föreningsstämma, föreslå valbara och lämpliga kandidater till de förtroendeposter som stämman ska välja.

Medlemmarna i föreningen kan nominera kandidater under hela året. För att underlätta valberedningens arbete bör dock medlemmarna, i god tid före stämman, fundera över vilka personer man vill ha med i styrelsen och meddela valberedningen.

Vanligtvis kontaktar valberedningen styrelsens ledamöter och fråga om de vill ställa upp för omval. Valberedningen har också rätt att föreslå kandidater.

När valberedningen har bestämt sig för vilka kandidater man ska föreslå stämman, skriver valberedningen oftast ut sitt förslag inför föreningsstämman och kopierar det så att alla mötesdeltagare får var sitt eget exemplar. De personer som nominerats, men inte föreslås av valberedningen, bör finnas förtecknade. Därutöver står var och en fritt att på stämman föreslå ytterligare kandidater.

Vid val på föreningsstämma anses den vald som har fått flest röster. Enligt stadgarna sker omröstning vid föreningsstämman öppet, om inte närvarande röstberättigad medlem vid personval påkallar sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

Källa: Riksbyggen

Sammankallande: Jan Levin Uppgång 47 Telefon 070-3608253

Valberedare: Torbjörn Bäckman Uppgång 51 Telefon 031 127198

Valberedare Pär Karlsson  Uppgång 55 Telefon 070-8122730

Valberedare: Christer Rydgren Uppgång 53 Telefon 070-9584026