Loftgångar och Svalar

POLICY. (Beslutad 2016-11-22)

Styrelsen har vägt medlemmarnas önskemål om trivsel mot framkomlighet samt gällande säkerhetskrav, främst vid behov av utrymning vid brand.

Gällande brandförsvarsregler stipulerar att utrymningsvägar ska utformas med sådan rymlighet och framkomlighet att de kan betjäna det antal personer de är avsedda för. (Bredden i utrymningsvägar bör inte understiga 0,9 meter.) En utrymningsväg kan omfatta förbindelsevägar såsom korridor eller trappa inom en egen brandcell, loftgång och liknande utrymmen utomhus.

Utrymningsväg får inte vara blockerad och skall vara fri från brännbart material.

Loftgångarna betraktas som kommunikationsutrymme och bostadsrättsinnehavarna förfogar inte över ytan. Personliga tillhörigheter och andra föremål får inte placeras på loftgången utanför lägenheterna.

Utöver de formella brandsäkerhetsfrågorna bor ju flera i huset som kan vara beroende av tillgänglighet med rullator etc. Det måste även vara tillgängligt för räddningspersonal att befordra sjuktransporter till och från lägenheterna.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS2003:778) kan styrelsen besluta om att forsla bort blockerande material.

Bostadsrättshavare medges inte utnyttja/belasta loftgångarnas golvytor med permanenta arrangemang av stolar, bord, blomkrukor, stora mattor etc. Loftgångarna får inte heller vara permanenta avställningsplatser för barnvagnar, cyklar mm.

Temporärt går det naturligtvis för sig att ställa fram enkla klappstolar etc för att avnjuta en kopp kaffe eller lite sol. Även tillfälliga gäster kan vid besök placera barnvagnar på loftgången om denna inte går att ta in i lägenheten. Med temporärt avses en kortare stund. Inget material får kvarstå över natt.

I tillämpliga delar gäller denna policy även för husets svalar

Styrelsen