Garagepolicy

Styrelsen för Brf Göteborgshus nr 53 har 2016-01-18, fastställt en generell garagepolicy som klargör vad som gäller beträffande förhyrning av garage i föreningen. Denna policy gäller tillsammans med de specifika villkor som framgår i resp hyreskontrakt.

GARAGEPOLICY OCH KONTRAKT
Förutom de villkor som är specificerade i hyreskontraktet för garageplats med tillägg, har styrelsen antagit nedanstående generella garageplatspolicy för föreningen.

• Garageplats erbjudes i turordning enligt upprättad kölista. Det finns en kölista för bilplats och en för motorcyklar/mopeder.

• Garageplats erbjudes endast den som är bostadsrättsinnehavare, make/maka eller sambo. Därutöver erbjudes garageplats till butik som är hyresgäst och innehar bil vid kontraktstillfället.

• Avtal om garageplats kan endast ske om bostadsrättsinnehavaren äger eller leasar bil. Fordonet skall vara registrerat och skattat och i kördugligt skick.

• Max 1 garageplats per lägenhet får innehas. Bostadsrättsinnehavare kan inneha en bilplats och en motorcykelplats samtidigt.

• Den som tackar nej till erbjudande om garageplats två gånger placeras sist i kön.

• Om bostadsrättsinnehavaren temporärt ej kan utnyttja sin
garageplats under en sammanhängande period av upp till 2 månader disponerar bostadsrättsinnehavaren över användandet av denna inom ramen för denna garagepolicy och reglerna i garageavtalet.

• Om bostadsrättsinnehavaren ej kan utnyttja sin garageplats under en sammanhängande period av mer än 2 månader och önskar hyra ut platsen i andra hand gäller följande: Uthyrningen får endast ske till annan bostadsrättsinnehavare, make/maka eller sambo inom föreningen och skall erbjudas enligt upprättad kölista. Det ankommer på garageplatsinnehavaren att kontakta personerna på kölistan. Återfinns inget intresse för andrahandsförhyrning återstår för bostadsrättsinnehavaren att själv betala garagehyran under den aktuella perioden och låta platsen vara outnyttjad eller att återlämna platsen till föreningen.

• Innan andrahandskontrakt tecknas skall uthyrningen godkännas av styrelsen. Andrahandsuthyrningen får aldrig vara längre än tiden för den anledning som förhyrningen är föranledd av.

⦁ Kölistan uppdateras en gång per halvår. Listan distribueras till aktuella bostadsrättsinnehavare i kölistan.

• Byte av garageplats skall godkännas av styrelsen eller den som i styrelsens ställe administrerar garageplatserna.

• Bostadsrättsinnehavare som står på kölista för garage medges avtala om flera, efter varandra följande andrahandskontrakt.

• Garagekortet (nyckelkortet) kvitteras ut på fastighetsexpeditionen. Garagekortet får ej lånas ut till utomstående. Garagekortet återlämnas till fastighetsexpeditionen vid avflyttning eller när uppsagt garageavtal upphört att gälla.

• Har garagekortet förkommit måste detta omedelbart anmälas till Fastighetsförvaltaren.

• Hyra för garageplats fastställes i särskild ordning.

• Denna policy gäller oförändrade fram till att den vid aktuell tidpunkt sittande styrelsen finner att policyn bör kompletteras eller ändras.